BI.V.271.1.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

„Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Radomyśl Wielki”
25 stycznia 2019