Stowarzyszenie LKS "ORŁY" Ruda zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego na zadanie pn.:

„Budowa zaplecza z przeznaczeniem do rekreacji i wypoczynku w Rudzie"

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu przetargu nieograniczonego

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „Budowa zaplecza z przeznaczeniem do rekreacji i wypoczynku w Rudzie”.

 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7, art. 93 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa zaplecza z przeznaczeniem do rekreacji i wypoczynku w Rudzie”

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:

Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 249.819,78 zł brutto. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę w wysokości 220.560,38 zł brutto. Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką Zamawiający zabezpieczył w budżecie na przedmiotowe zadanie.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia.

 

Zarząd Stowarzyszenia LKS "ORŁY" Ruda

28 stycznia 2019