BI.V.271.21.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.:

„Doposażenie 12 szkół z terenu Gminy Radomyśl Wielki w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz wyposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych w 7 szkołach”

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Doposażenie 12 szkół z terenu Gminy Radomyśl Wielki w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz wyposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych w 7 szkołach” wybrano najkorzystniejszą ofertę na:

Część nr 1: Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK

Część nr 2: Wyposażenie pracowni przyrodniczych w szkołach

Część nr 3: Wyposażenie szkół w meble

 

UZASADNIENIE

 

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Doposażenie 12 szkół z terenu Gminy Radomyśl Wielki w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz wyposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych w 7 szkołach” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. art. 10 ust. 1 Pzp.  Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie przyjętych kryteriów: dla części nr 1 i 3: ceny (60%),  gwarancja (30%), termin dostawy (10%) oraz dla części nr 2: ceny (60%), termin dostawy (40%).

Część nr 1: Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło cztery oferty złożone przez:

Nr

oferty

Nazwa i adres oferenta:

punktacja- kryterium cena

punktacja - kryterium gwarancja

punktacja – termin dostawy

łączna liczba punktów

2

Elmar Anna Karnas

36-030 Błażowa, ul. 3-go Maja 1/3

51,87

30,00

10,00

91,87

3

ePlaneta sp. z o.o.

ul. Piwna 32, 43-100 Tychy

51,41

30,00

10,00

91,41

6

WEB-PROFIT Maciej Kuźlik

ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie

42,84

30,00

10,00

82,84

7

Firma XERIMA Jan Szwakop

ul. Kwiatkowskiego 11, 39-300 Mielec

60,00

30,00

10,00

100,00

 

Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: Firma XERIMA Jan Szwakop

ul. Kwiatkowskiego 11, 39-300 Mielec – cena brutto: 226.629,89 zł.

Oferta złożona przez ww. wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu i uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00.

  

Część nr 2: Wyposażenie pracowni przyrodniczych w szkołach

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło pięć ofert złożonych przez:

Nr

oferty

Nazwa i adres oferenta:

punktacja- kryterium cena

punktacja – termin dostawy

łączna liczba punktów

2

Elmar Anna Karnas

36-030 Błażowa, ul. 3-go Maja 1/3

-----

-----

Oferta odrzucona

4

Educarium sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz

-----

-----

Oferta odrzucona

5

ABC Szkoły Sławomir Śliwiak

Bogusława 17, 80-209 Chwaszczyno

-----

-----

Oferta odrzucona

8

Tijo  Martyna Biernat- Peczka, Jonasz Peczka s.c. ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Kraków

60,00

40,00

100,00

9

ENCORE TECH sp. z o.o.

ul. Zagnańska 27, 25-953 Kielce

-----

-----

Oferta odrzucona

 

Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: Tijo  Martyna Biernat- Peczka, Jonasz Peczka s.c. ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Kraków – cena brutto: 109.752,57 zł.

Oferta złożona przez ww. wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu i uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00.

 

Część nr 3: Wyposażenie szkół w meble

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło trzy oferty złożone przez:

Nr

oferty

Nazwa i adres oferenta:

punktacja- kryterium cena

punktacja - kryterium gwarancja

punktacja – termin dostawy

łączna liczba punktów

1

Oprema Tomasz Turek

ul. Fryderyka Chopina 8a/7, 42-480 Poręba

23,64

0,00

0,00

23,64

5

ABC Szkoły Sławomir Śliwiak

Bogusława 17, 80-209 Chwaszczyno

35,08

30,00

10,00

75,08

8

Tijo Martyna Biernat- Peczka, Jonasz Peczka s.c.

ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Kraków

60,00

20,00

10,00

90,00

 

Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: Tijo  Martyna Biernat- Peczka, Jonasz Peczka s.c. ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Kraków – cena brutto: 25.340,46 zł.

Oferta złożona przez ww. wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu i uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 90,00.

Zamawiający zawrze umowy w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcami, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj. przesłano faksem lub e-mailem).

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

30 stycznia 2019