BI.V.271.1.2019 Zmiana treści SIWZ na zadanie:

„Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Radomyśl Wielki”

Zmiana zapisów treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zw. dalej ustawą PZP, Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), która prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

W związku z zapytaniami Wykonawców jakie wpłynęły Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

I. Zmiana treści pkt 5.2 SIWZ Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców

W SIWZ jest:  

Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy ale nie wcześniej niż od dnia 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.

W SIWZ powinno być:

Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy do 31.03.2020 r.

II. Zmiana treści §2 Projektu umowy – Rozdział IV SIWZ

W projekcie umowy jest:

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów od dnia podpisania umowy ale nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.

W projekcie umowy powinno być:

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów od dnia podpisania umowy  do dnia 31 marca 2020 r.

Zmiany treści SIWZ nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Pozostałe zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian.

 

20 lutego 2019