BI.I.271.1.2019 Odpowiedzi na pytania do treści zapytania ofertowego na zadanie pn.:

„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania "Przyjazny Internet – wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Radomyśl Wielki"

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści

zapytania ofertowego

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym    w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów specyfikacji przedmiotu zamówienia.

Treść pytań i odpowiedzi

 

6 marca 2019