Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Przebudowa dróg gminnych polegająca na wykonaniu chodników dla pieszych w ich pasie drogowym w miejscowości Janowiec i Radomyśl Wielki”

Znak sprawy: BI.V.271.3.2019                                                   Radomyśl Wielki, dnia  05.06.2019 r.          

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa dróg gminnych polegająca na wykonaniu chodników dla pieszych w ich pasie drogowym w miejscowości Janowiec i Radomyśl Wielki” wybrano najkorzystniejsze oferty dla:

- Części nr 1 - „Wykonanie chodnika dla pieszych w pasie drogowym w miejscowości Janowiec”

- Części nr 2- „Wykonanie chodnika dla pieszych w pasie drogowym w miejscowości  Radomyśl Wielki”.

UZASADNIENIE

                    Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Przebudowa dróg gminnych polegająca na wykonaniu chodników dla pieszych w ich pasie drogowym w miejscowości Janowiec i Radomyśl Wielki” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. art. 10 ust. 1 Pzp.  Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie przyjętych kryteriów: ceny (60%) oraz gwarancji i rękojmi za wady (40%).

Część nr 1- „Wykonanie chodnika dla pieszych w pasie drogowym w miejscowości Janowiec”

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło sześć ofert  złożonych przez:

Nr

oferty

Nazwa i adres oferenta:

Kryterium: Cena oferty brutto PLN:

punktacja- kryterium cena

Kryterium: Gwarancja i rękojmia za wady

punktacja - kryterium gwarancja

łączna liczba punktów

1

 

Daniel Czuchra F.P.H.U. „BRUKPOL”

Dąbrówka Wisłocka 164, 39-315 Ruda

439 678,87

45,6

72 miesiące

40

85,6

2

BRUK- DAM Damian Paluszek

Dąbrówka Osuchowska 22a,

39-304 Czermin

332 000,00

60

72 miesiące

40

100

3

ROB- BUD Robert Guzda

Rydzów 24

39-300 Mielec

393 623,00

51

72 miesiące

40

91

4

FPHU Józef Turek

Ul. Kasprzaka 12E

39-300 Mielec

348 087,54

57,6

72 miesiące

40

97,6

5

A-ZET KONKRET Sałagaj Grzegorz

Wola Mielecka 208

39-300 Mielec

427 871,49

46,8

36

miesięcy

20

66,8

6

POLINWEST Bartłomiej Jarosz

Ul. Targowa 33

39-310 Radomyśl Wielki

388 618,50

51,6

72 miesiące

40

91,6

 

Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

BRUK-DAM Damian Paluszek, Dąbrówka Osuchowska  22 a, 39-304 Czermin

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała największą liczbę punktów.

Część nr 2 – „Wykonanie chodnika dla pieszych w pasie drogowym w miejscowości  Radomyśl Wielki”

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło sześć  ofert złożonych przez:

 

Nr

oferty

Nazwa i adres oferenta:

Kryterium: Cena oferty brutto PLN:

punktacja- kryterium cena

Kryterium: Gwarancja i rękojmia za wady

punktacja - kryterium gwarancja

łączna liczba punktów

1

 

Daniel Czuchra F.P.H.U. „BRUKPOL”

Dąbrówka Wisłocka 164, 39-315 Ruda

274 915,45

45,6

72 miesiące

40

85,6

2

BRUK- DAM Damian Paluszek

Dąbrówka Osuchowska 22a,

39-304 Czermin

217 000,01

57,6

72 miesiące

40

97,6

3

ROB- BUD Robert Guzda

Rydzów 24

39-300 Mielec

212 179,49

59,4

72 miesiące

40

99,4

4

FPHU Józef Turek

Ul. Kasprzaka 12E

39-300 Mielec

208 322,03

60

72 miesiące

40

100

5

A-ZET KONKRET Sałagaj Grzegorz

Wola Mielecka 208

39-300 Mielec

262 320,87

48

36

miesięcy

20

68

6

POLINWEST Bartłomiej Jarosz

Ul. Targowa 33

39-310 Radomyśl Wielki

218 178,38

57,60

72 miesiące

40

97,6

 

Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

FPHU Józef Turek ul. Kasprzaka 12E, 39-300 Mielec.

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała maksymalną liczbę punktów.

Zamawiający zawrze umowy w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcami, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj. przesłano faksem lub e-mailem).

 

                     inż. Józef  Rybiński

               BURMISTRZ

5 czerwca 2019