BI.V.271.4.2019 Informacja z otwarcia ofert na:

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Janowcu”

Znak: BI.V.271.4. 2019                                                                          Radomyśl Wielki dnia 03.07.2019 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Janowcu”.

Zgodnie z art. 86 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) podaję informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 03.07.2019 r. o godz. 10:15.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zadania wynosi: 346.000,00  zł brutto.

Zestawienie Firm, które złożyły oferty, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi za wady i warunków płatności.

Nr

oferty

Nazwa i adres oferenta:

Cena oferty brutto:

Termin wykonania zamówienia:

 

Okres gwarancji:

Warunki płatności:

1

 

PZ-Budowa  Patrycja Żyła 28 – 200 Straszęcin ul. Kołłątaja 6/22

422046,99

30.11.2019

60 m-cy

30 dni

2

Usługi Remontowo – Budowlane Zbigniew Dziuba 28-200 Koniemłoty  ul. Szkolna 31

410.242,77

30.11.2019

72 m-ce

30 dni

3

Zakład Remontowo – Budowlany MALBUD Józef Dolot 39-300 Mielec ul. Sękowskiego 4a/3

460.952,92

30.11.2019

72 m-ce

30 dni

4

Zakład Remontowo – Budowlany Marek Frąc     33-205 Nieczajna Górna 323

403.748,64

30.11.2019

72 m-ce

30 dni

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

mgr Jarosław Godek

3 lipca 2019