BI.V.271.5.2019 Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ”.

Znak: BI.V.271.5. 2019                                                                          Radomyśl Wielki dnia 10.07.2019 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ”.

Zgodnie z art. 86 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) podaję informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 03.07.2019 r. o godz. 10:15.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zadania wynosi: 853.000,00   zł brutto.

Zestawienie Firm, które złożyły oferty, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi za wady i warunków płatności.

 

Nr

oferty

Nazwa i adres oferenta:

Kwota kredytu

Cena oferty

Okres Termin uruchomienia kredytu

1

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Południowo – Wschodni Regionalny oddział Korporacyjny w Lublinie  . Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie Al. Tadeusza Rejtana 53 B , 35-326 Rzeszów

5.735.000,00

854.914,05

1 dzień

2

Bank Spółdzielczy ul. Krótka 2 39-310 Radomyśl Wielki

5.735.000,00

633.551,82

1 dzień

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Mgr Jarosław Godek

10 lipca 2019