BI.V.271.4.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Janowcu”

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Janowcu” wybrano jako najkorzystniejszą – ofertę nr 4 złożoną przez:

Konsorcjum firm: Lider- Zakład Remontowo-Budowlany Marek Frąc 33-205 Nieczajna Górna 323

Partner- Zakład Instalacyjno- Budowlany SANIT-BUD s.c. Jerzy i Andrzej Fido 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Nadbrzeżna 39 -  403 860,17 zł brutto

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Janowcu” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. art. 10 ust. 1 Pzp.  Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie przyjętych kryteriów: ceny (60%) oraz gwarancji i rękojmi za wady (40%).

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło cztery ofert złożonych przez:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy:

punktacja- kryterium cena

punktacja - kryterium gwarancja

łączna liczba punktów

1

 

PZ-Budowa Patrycja Żyła

28-200 Straszęcin, ul. Kołłątaja 6/22

57,25

26,67

83,92

2

 

Usługi Remontowo- Budowlane Zbigniew Dziuba

28-200 Koniemłoty, ul. Szkolna 31

58,86

40,00

98,86

3

 

Zakład Remontowo- Budowlany MALBUD Józef Dolot

39-300 Mielec, ul. Sękowskiego 4a/3

52,57

40,00

92,57

4

Konsorcjum firm: Lider- Zakład Remontowo-Budowlany Marek Frąc 33-205 Nieczajna Górna 323

Partner- Zakład Instalacyjno- Budowlany SANIT-BUD s.c. Jerzy i Andrzej Fido 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Nadbrzeżna 39

60,00

40,00

100,00

 

Wybrany Wykonawca- Konsorcjum firm: Lider- Zakład Remontowo-Budowlany Marek Frąc 33-205 Nieczajna Górna 323

Partner- Zakład Instalacyjno- Budowlany SANIT-BUD s.c. Jerzy i Andrzej Fido 33-200 Dąbrowa Tarnowska  ul. Nadbrzeżna 39, spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez Zamawiającego i otrzymał maksymalną liczbę punktów.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj. przesłano faksem lub e-mailem).

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

 

29 lipca 2019