BI.V.271.6.2019 Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.:

„Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020”

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020”.

Zamawiający, zgodnie z art. 86 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) podaję informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 06.08.2019 r. o godz. 10:15.

Informacja z otwarcia ofert

                                             

                                                                                                   Przewodniczący Komisji Przetargowej

                                                                                                      Jarosław Godek

 

6 sierpnia 2019