BI.V.271.7.2019 Odpowiedzi na pytania do przetargu na:

„Dowóz uczniów z miejscowości Pień do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Partyni oraz innych wyjazdów związanych z realizacją zadań szkolnych w roku szkolnym 2019/2020”

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. poz. 1986), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inz. Józef Rybiński

6 sierpnia 2019