BI.V.271.7.2019 Modyfikacja SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na zadanie:

„Dowóz uczniów z miejscowości Pień do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Partyni oraz innych wyjazdów związanych z realizacją zadań szkolnych w roku szkolnym 2019/2020”

Zawiadomienie  

o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

oraz zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4, ust. 4a  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, treść ogłoszenia oraz przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 12.08.2019 r.

 

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Formularz ofertowy po zmianie

Projekt umowy po zmianie

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

6 sierpnia 2019