BI.V.271.7.2019 Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie:

„Dowóz uczniów z miejscowości Pień do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Partyni oraz innych wyjazdów związanych z realizacją zadań szkolnych w roku szkolnym 2019/2020”

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dowóz uczniów z miejscowości Pień do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Partyni oraz innych wyjazdów związanych z realizacją zadań szkolnych w roku szkolnym 2019/2020” wybrano najkorzystniejszą ofertę.

UZASADNIENIE

                Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dowóz uczniów z miejscowości Pień do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Partyni oraz innych wyjazdów związanych z realizacją zadań szkolnych w roku szkolnym 2019/2020” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. art. 10 ust. 1 P.z.p. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie przyjętych kryteriów: ceny – 60% oraz „czasu podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii” -40%.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta złożona przez:

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:

Cena oferty brutto PLN:

Punktacja – kryterium cena

Czas podstawienia pojazdu zastępczego

Punktacja – kryterium czas podstawienia pojazdu zastępczego

Łączna liczba punktów

 

1

Transport Osobowy Marian Wolak Dulcza Wielka

ul. Ks. Kalinowskiego 121,

39-312 Żarówka

76.760,00

60,00

20 minut

40,00

100,00

 

Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: Transport Osobowy Marian Wolak Dulcza Wielka ul. Ks. Kalinowskiego 121, 39-312 Żarówka. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała maksymalną liczbę punktów.

 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp), ponieważ wpłynęła jedna oferta. Zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj. przesłano faksem lub e-mailem).

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

20 sierpnia 2019