BI.I. 271.8.2019 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Gospodarka osadami i wodami popłucznymi na Stacji Uzdatniania Wody w Jamach”

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu przetargu nieograniczonego

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Gospodarka osadami i wodami popłucznymi na Stacji Uzdatniania Wody w Jamach”
               

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Gospodarka osadami i wodami popłucznymi na Stacji Uzdatniania Wody w Jamach”.

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona jedna oferta przez firmę EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp.j. 28-136 Nowy Korczyn, ul. Farna 6 na kwotę 791.997,00 zł brutto.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości 190.000,00 zł brutto.

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie  o udzielenie zamówienia.

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inz. Józef Rybiński

 

2 października 2019