BI.I.271.9.2019 Informacja z otwarcia ofert na zadanie:

„Gospodarka osadami i wodami popłucznymi na Stacji Uzdatniania Wody w Jamach”

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „Gospodarka osadami i wodami popłucznymi na Stacji Uzdatniania Wody w Jamach”

 

Zamawiający zgodnie z art. 86 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 18.10.2019 r. o godz. 10:15.

Informacja z otwarcia ofert

18 października 2019