BI.I.271.10.2019 Informacja z otwarcia ofert na zadanie:

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu”

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu”.

Zgodnie z art. 86 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) podaję informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 04.11.2019 r. o godz. 10:15.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zadania wynosi: 496 200,00  zł brutto.

Zestawienie Firm, które złożyły oferty, ceny, termin wykonania zamówienia.

Nr

oferty

Nazwa i adres oferenta:

Kwota kredytu

Cena oferty

Termin uruchomienia kredytu:

 

1

 

Bank Spółdzielczy w Radomyślu Wielkim

ul. Krótka 2, 39-310 Radomyśl Wielki

3.065.000,00

396.859,03

W ciągu 1 dnia

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

4 listopada 2019