BI.I.271.9.2019 Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie:

„Gospodarka osadami i wodami popłucznymi na Stacji Uzdatniania Wody w Jamach”

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Gospodarka osadami i wodami popłucznymi na Stacji Uzdatniania Wody  w Jamach”

wybrano jako najkorzystniejszą – ofertę nr 1 złożoną przez: 

Konsorcjum firm:

Lider- Gminna Spółka Komunalna sp. z o.o. 33-140 Lisia Góra, ul. Rolnicza 39

Partner- Przedsiębiorstwo Budowlane „EKO-BUDOWA” Wiesław Wójcik Pustynia 161C, 39-200 Dębica -  591.348,03 zł brutto

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Gospodarka osadami i wodami popłucznymi na Stacji Uzdatniania Wody  w Jamach” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. art. 10 ust. 1 Pzp.  Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie przyjętych kryteriów: ceny (60%) oraz gwarancji i rękojmi za wady (40%).

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło dwie oferty złożone przez:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy:

punktacja- kryterium cena

punktacja - kryterium gwarancja

łączna liczba punktów

1

 

Konsorcjum firm:

Lider- Gminna Spółka Komunalna sp. z o.o.

33-140 Lisia Góra, ul. Rolnicza 39

Partner- Przedsiębiorstwo Budowlane

„EKO-BUDOWA” Wiesław Wójcik

Pustynia 161C, 39-200 Dębica

60,00

40,00

100,00

2

 

SANTEX Kazimierz Czapka

ul. Wspólna 13B,

39-120 Sędziszów Małopolski

 

 

Oferta odrzucona

 

Wybrany Wykonawca- Konsorcjum firm: Lider- Gminna Spółka Komunalna sp. z o.o. 33-140 Lisia Góra, ul. Rolnicza 39

Partner- Przedsiębiorstwo Budowlane „EKO-BUDOWA” Wiesław Wójcik Pustynia 161C, 39-200 Dębica spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez Zamawiającego i otrzymał maksymalną liczbę punktów.

 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj. przesłano faksem lub e-mailem).

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

14 listopada 2019