BI.I.271.1.2020 Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ

„Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych położonych w miejscowości Dulcza Wielka, Janowiec, Partynia, Podborze, Ruda, Zgórsko, Radomyśl Wielki, Dulcza Mała, Zdziarzec”

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Odpowiedzi na pytania

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

14 stycznia 2020