BI.I.271.1.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

„Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych położonych w miejscowości Dulcza Wielka, Janowiec, Partynia, Podborze, Ruda, Zgórsko, Radomyśl Wielki, Dulcza Mała, Zdziarzec”

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych położonych w miejscowości Dulcza Wielka, Janowiec, Partynia, Podborze, Ruda, Zgórsko, Radomyśl Wielki, Dulcza Mała, Zdziarzec”

wybrano jako najkorzystniejszą – ofertę nr 2 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe S.A. 39-200 Dębica ul. Drogowców 1-  783.211,36 zł brutto

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych położonych w miejscowości Dulcza Wielka, Janowiec, Partynia, Podborze, Ruda, Zgórsko, Radomyśl Wielki, Dulcza Mała, Zdziarzec” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. art. 10 ust. 1 Pzp.  Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie przyjętych kryteriów: ceny (60%) oraz gwarancji i rękojmi za wady (40%).

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło pięć ofert złożonych przez:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy:

punktacja- kryterium cena

punktacja - kryterium gwarancja

łączna liczba punktów

1

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w Mielcu

ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec

44,37

40,00

84,37

2

 

Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe S.A.

39-200 Dębica ul. Drogowców 1

60,00

40,00

100,00

3

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM”

Tomasz Wojas  Piaseczno 44, 27-670 Łoniów

59,66

40,00

99,66

4

COLAS Polska sp. z o.o.

62-070 Palędzie ul. Nowa 49

46,05

40,00

86,05

5

ROAD SYSTEMS s.c. Jacek Niedojadło

Skrzyszów 15, 33-156 Skrzyszów

47,63

40,00

87,63

 

Wybrany Wykonawca- Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe S.A. 39-200 Dębica ul. Drogowców 1- spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez Zamawiającego i otrzymał maksymalną liczbę punktów.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj. przesłano faksem lub e-mailem).

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

27 stycznia 2020