BI.I.271.12.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

„Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Radomyśl Wielki”

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

                Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Radomyśl Wielki” wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę złożoną przez: Konsorcjum firm:

Lider: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Wolności 44, 39-300 Mielec

Partnerzy:

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. ul. Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa

- Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wolności 171, 39 – 300 Mielec

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Radomyśl Wielki” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39  w zw. art. 10 ust. 1 Pzp.  Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie przyjętych kryteriów: cena (60%), wywóz odpadów z dzikich wysypisk śmieci (likwidacja dzikich wysypisk śmieci) (20%) oraz wywóz odpadów komunalnych zmieszanych poza harmonogramem na zlecenie Zamawiającego (20%).

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta złożona przez:

Konsorcjum firm:

Lider: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Wolności 44, 39-300 Mielec

Partnerzy:

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. ul. Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa

- Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wolności 171, 39 – 300 Mielec

Kryterium cena: 3.109.243,05 zł brutto – 60 punktów

Kryterium wywóz odpadów z dzikich wysypisk śmieci (likwidacja dzikich wysypisk śmieci) – 20 punktów

Kryterium wywóz odpadów komunalnych zmieszanych poza harmonogramem na zlecenie Zamawiającego– 20 punktów.

Łączna liczba punktów: 100

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1, ponieważ w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

4 marca 2020