BI.I.271.2.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie:

„Doposażenie 11 szkół z terenu Gminy Radomyśl Wielki w pomoce dydaktyczne”

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Doposażenie 11 szkół z terenu Gminy Radomyśl Wielki w pomoce dydaktyczne” wybrano najkorzystniejszą ofertę na:

Część nr 1: Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne

Część nr 2: Wyposażenie szkoły w Dulczy Małej  w pomoce dydaktyczne

 

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Doposażenie 11 szkół z terenu Gminy Radomyśl Wielki w pomoce dydaktyczne” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. art. 10 ust. 1 Pzp.  Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie przyjętych kryteriów ceny (60%),  gwarancja (30%), termin dostawy (10%)

Część nr 1: Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło pięć  ofert  złożonych przez:

Nr

oferty

Nazwa i adres oferenta:

punktacja- kryterium cena

punktacja - kryterium gwarancja

punktacja – termin dostawy

łączna liczba punktów

1

Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów

57,69

30,00

10,00

97,69

3

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka sp. z o.o.

ul. Wolności 8 lok. 4, 26-600 Radom

59,24

30,00

10,00

99,24

4

Firma Handlowa AKS Kazimierz Szczygielski

37-200 Przeworsk, ul. Jagiellońska 2

----

----

----

Oferta odrzucona

5

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „BMS” sp. j. Z. Bielecki

82-500  Kwidzyn, ul. Staszica 22

59,44

30,00

10,00

99,44

6

GRUPA INVEST sp. z o.o.

Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk

60,00

30,00

10,00

100,00

 

Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: GRUPA INVEST sp. z o.o.

Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk  – cena brutto: 126.757,56 zł.         

Oferta złożona przez ww. wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu i uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00.

 

Część nr 2: Wyposażenie szkoły w Dulczy Małej  w pomoce dydaktyczne

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło trzy oferty złożone przez:

Nr

oferty

Nazwa i adres oferenta:

punktacja- kryterium cena

Punktacja – kryterium gwarancja

punktacja – termin dostawy

łączna liczba punktów

2

EDUCOL Anna Kolasińska

ul. Spółdzielcza 9,  83-110 Tczew

53,66

0,00

5,00

58,66

5

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „BMS” sp. j. Z. Bielecki 82-500  Kwidzyn, ul. Staszica 22

34,73

30,00

10,00

74,73

6

GRUPA INVEST sp. z o.o.

Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk

60,00

30,00

10,00

100,00

 

Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: GRUPA INVEST sp. z o.o.

Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk  – cena brutto: 1.447,44 zł.

Oferta złożona przez ww. wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu i uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00.

Zamawiający zawrze umowy w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcami, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj. przesłano faksem lub e-mailem).

Umowy zostaną podpisane 21.04.2020 r.

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

9 kwietnia 2020