BI.I.271.3.2020 Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ na:

„Budowa drogi gminnej w kierunku strefy przemysłowej w km 0+000 do km 0+914 w miejscowości Podborze wraz z budową skrzyżowania i niezbędną infrastrukturą”

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1

Z uwagi na obecną sytuacją epidemiczną w Polsce oraz utrudnioną możliwością uzyskania wadium w formie papierowej przez wzgląd, iż większość ubezpieczycieli zgodnie z zaleceniami wprowadziło pracę zdalną, Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia wadium w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) – dotyczy wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz tj. gwarancji ubezpieczeniowej – oraz dołączenie do oferty kopii dokumentu (wydruku gwarancji elektronicznej)?

Wykonawca zaznacza, iż na gruncie art. 78 § 2 k.c. oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej (opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego możliwości złożenia wadium w wersji elektronicznej prosimy o wskazanie adresu email, na które należy je przesłać. 

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium bezgotówkowego (w formie gwarancji lub poręczeń) w formie elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione ze strony gwaranta. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu.

Wadium w formie elektronicznej należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. na adres mailowy: sekretariat@radomyslwielki.pl.

Dokument wadium w formie elektronicznej nie może być złożony na nośniku elektronicznym (np. płyta CD/pendrive).

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem  C3/4 ≤6,0MPa metodą mieszania na miejscu?

Odpowiedź

Nie

 

Pytanie 3

Czy Zamawiający w ramach zadania przewiduje wykonanie warstwy ścieralnej oraz warstwy geosiatki zespolonej geowłókniną ?

Odpowiedź

Nie

 

Pytanie 4

Wg. STWiORB s. 176 płyty ażurowe gr. 10 cm, natomiast w kosztorysie wymieniono ażury gr. 8 cm. Jakie prefabrykaty przyjąć do wyceny?

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć grubość 8 cm.

 

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza umocnienie wlotów/wylotów przepustów pod zjazdami ze ścianek czołowych.

Odpowiedź

Nie

 

Pytanie 6

Czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew w okresie lęgowym ptaków?

Odpowiedź

Tak

 

Pytanie 7

Czy należy zapewnić nadzór przyrodniczy?

Odpowiedź

Nie

 

Pytanie 8

W związku z tym, że na wykonane roboty może być udzielona przez Wykonawcę gwarancja i rękojmia na okres 72 miesięcy, prosimy o wyjaśnienie czy okres gwarancji i rękojmi na wykonane oznakowanie poziome będzie taki sam. Trwałość oznakowania poziomego cienkowarstwowego to 12 miesięcy, a grubowarstwowego to 36 miesięcy. Wydłużenie okresu gwarancji ponad wskazany (12 miesięcy/ 36 miesięcy) spowoduje konieczność jego powtórnego wielokrotnego wykonania- co musimy uwzględnić w ofercie. Prosimy o podanie jednoznacznie, jaki przyjąć okres gwarancji dla oznakowania poziomego.

Odpowiedź

Nie wymaga się gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić udzielone odpowiedzi na pytania podczas sporządzania i składania oferty.

Do pobrania:

Treść pytań i odpowiedzi

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybińśki

8 maja 2020