BI.I.271.3.2020 Zmiana treści SIWZ na zadanie:

„Budowa drogi gminnej w kierunku strefy przemysłowej w km 0+000 do km 0+914 w miejscowości Podborze wraz z budową skrzyżowania i niezbędną infrastrukturą”

Zmiana zapisów treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zw. dalej ustawą PZP, Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

I. Zamawiający dopisuje pkt 3.3.1 w Rozdziale I SIWZ-  Instrukcja dla Wykonawców o treści:

Drewno pozyskane z wycinki jest własnością Zamawiającego. Drewno po zrywce Wykonawca przetransportuje na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 km.

II. Zamawiający dopisuje pkt 12.3.1 w Rozdziale I SIWZ- Instrukcja dla Wykonawców o treści:

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w formie papierowej lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione ze strony gwaranta. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginał dokumentu.

Wadium w formie elektronicznej należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. na adres mailowy: sekretariat@radomyslwielki.pl.

Dokument wadium w formie elektronicznej nie może być złożony na nośniku elektronicznym (np. płyta CD/pendrive).

III. Zamawiający dopisuje pkt 19.6.1  w Rozdziale I SIWZ- Instrukcja dla Wykonawców o treści:

W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, Zamawiający dopuszcza złożenie  dokumentu w formie papierowej lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione.

Wniesienie dokumentu zabezpieczenia w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginał dokumentu.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie elektronicznej należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. na adres mailowy: sekretariat@radomyslwielki.pl.

Dokument zabezpieczenia w formie elektronicznej nie może być złożony na nośniku elektronicznym (np. płyta CD/pendrive).

Pozostałe zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian.

 

Do pobrania:

Zmiana SIWZ

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

8 maja 2020