BI.I.271.3.2020 Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ- 2 na:

„Budowa drogi gminnej w kierunku strefy przemysłowej w km 0+000 do km 0+914 w miejscowości Podborze wraz z budową skrzyżowania i niezbędną infrastrukturą”

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1

Czy w wycenie należy uwzględnić przebudowę linii telekomunikacyjnej zlokalizowanej wzdłuż drogi wojewódzkiej. Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru i kosztorysu w tym zakresie.

Odpowiedź

Nie.

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić udzielone odpowiedzi na pytania podczas sporządzania i składania oferty.

 

Do pobrania:

Treść pytań i odpowiedzi

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

11 maja 2020