BI.I.271.3.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.:

„Budowa drogi gminnej w kierunku strefy przemysłowej w km 0+000 do km 0+914 w miejscowości Podborze wraz z budową skrzyżowania i niezbędną infrastrukturą”

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa drogi gminnej w kierunku strefy przemysłowej w km 0+000 do km 0+914 w miejscowości Podborze wraz z budową skrzyżowania i niezbędną infrastrukturą” wybrano jako najkorzystniejszą – ofertę nr 6 złożoną przez:  Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe S.A. 39-200 Dębica ul. Drogowców 1-  2.623.353,10 zł brutto

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Budowa drogi gminnej w kierunku strefy przemysłowej w km 0+000 do km 0+914 w miejscowości Podborze wraz z budową skrzyżowania i niezbędną infrastrukturą”  w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. art. 10 ust. 1 Pzp.  Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie przyjętych kryteriów: ceny (60%) oraz gwarancji i rękojmi za wady (40%).

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło sześć ofert złożonych przez:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy:

punktacja- kryterium cena

punktacja - kryterium gwarancja

łączna liczba punktów

1

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM”

Tomasz Wojtas Piaseczno 44, 27-670 Łoniów

46,79

40,00

86,79

2

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.                      w Mielcu  ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec

59,04

40,00

99,04

3

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów sp. z o.o.

35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6

44,29

40,00

84,29

4

Dziewit i Dziewit  Spółka Jawna

39-332 Tuszów Narodowy, Pluty 28

41,46

40,00

81,46

5

Konsorcjum firm:

Lider- PBI Infrastruktura S.A.

ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik

Partner- PBI WMB sp. z o.o.

ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz

53,88

40,00

93,88

6

Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe S.A.

39-200 Dębica, ul. Drogowców 1

60,00

40,00

100,00

 

                Wybrany Wykonawca- Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe S.A. 39-200 Dębica ul. Drogowców 1- spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez Zamawiającego i otrzymał maksymalną liczbę punktów.

                Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj. przesłano faksem lub e-mailem).

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

21 maja 2020