BI.I.271.4.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

„Doposażenie 12 szkół z terenu Gminy Radomyśl Wielki w narzędzia TIK oraz wyposażenie szkoły w Dulczy Małej w sprzęt rehabilitacyjny”

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Doposażenie 12 szkół z terenu Gminy Radomyśl Wielki w narzędzia TIK oraz wyposażenie szkoły w Dulczy Małej w sprzęt rehabilitacyjny” wybrano najkorzystniejszą ofertę na:

Część nr 1: Wyposażenie szkół w narzędzia TIK

Część nr 2: Wyposażenie szkoły w Dulczy Małej  w sprzęt rehabilitacyjny

 

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Doposażenie 12 szkół z terenu Gminy Radomyśl Wielki w narzędzia TIK oraz wyposażenie szkoły w Dulczy Małej w sprzęt rehabilitacyjny”  w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. art. 10 ust. 1 Pzp.  Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie przyjętych kryteriów ceny (60%),  gwarancja (30%), termin dostawy (10%)

Część nr 1: Wyposażenie szkół w narzędzia TIK

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło osiem  ofert  złożonych przez:

Nr

oferty

Nazwa i adres oferenta:

punktacja- kryterium cena

punktacja - kryterium gwarancja

punktacja – termin dostawy

łączna liczba punktów

1

Wydawnictwo i Zaopatrzenie Szkolne „KRULEX” Leszek Krupiński

28-300 Jędrzejów, ul. Dmowskiego 2/16

 

 

 

Oferta odrzucona

2

Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów

 

 

 

Oferta odrzucona

3

TRUKMEN sp. z o.o.

Ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin

28,55

30

10

68,55

4

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Inter-Tab Jan Pazdecki

Józefów 27, 62-872 Godziesze Małe

47,34

30

10

87,34

5

KOBIS Paweł Wojtanowski

ul. Widok 16, 33-170 Tuchów

60,00

30

10

100,00

6

Wilanka sp. z o.o.

ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa

53,30

30

10

93,30

7

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe PHU „BMS”sp.j. Z. Bielecki

82-500 Kwidzyn, ul. Staszica 22

43,19

30

10

83,19

8

F.H.U. „HORYZONT” Krzysztof Lech

38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 21

51,49

30

10

91,49

 

Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: KOBIS Paweł Wojtanowski

ul. Widok 16, 33-170 Tuchów  – cena brutto: 59.470,70 zł.         

Oferta złożona przez ww. wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu i uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00.

 

Część nr 2: Wyposażenie szkoły w Dulczy Małej  w pomoce dydaktyczne

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty złożone przez:

Nr

oferty

Nazwa i adres oferenta:

punktacja- kryterium cena

Punktacja – kryterium gwarancja

punktacja – termin dostawy

łączna liczba punktów

1

Wydawnictwo i Zaopatrzenie Szkolne „KRULEX” Leszek Krupiński

28-300 Jędrzejów, ul. Dmowskiego 2/16

60,00

0

10

70,00

3

TRUKMEN sp. z o.o.

ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin

54,00

30

10

94,00

 

Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: TRUKMEN sp. z o.o. ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin  – cena brutto: 3.690,00 zł.

Oferta złożona przez ww. wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu i uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 94,00.

 

Zamawiający zawrze umowy w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcami, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj. przesłano faksem lub e-mailem).

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

2 czerwca 2020