BI.I.271.5.2020 Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ na zadanie:

„Prace remontowo-adaptacyjne w pomieszczeniach byłej szkoły w Radomyślu Wielkim”

 

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie dotyczące drzwi i okien.

poz 5.58 d.5 - do przełożenia 2 szt drzwi istniejących. W przedmiarze Dal7 do przełożenia 1 szt, na rysunkach oraz w przedmiarze 2 szt.

poz 5.59 d.5 w opisie przedmiaru drzwi EIS60 o wymiarach 1,3x2,05 oraz 1,5x2,05 w zestawieniu stolarki drzwi D8 jedna sztuka EIS30 1,3x2,05 m druga sztuka drzwi aluminiowe zwykłe 1,3x2,05 proszę o informację które drzwi przyjąć do wyceny w tej pozycji przedmiarowej oraz usunięcie zapisu "EIS60"

poz 5.61 d.5 w przedmiarze mowa o drzwiach "EIS30": D6 - 1,3x2,05x2 (w zestawieniu drzwi D6 3szt EI30 oraz D6 1 szt EI60 )

D7 i D1' 0,9x2,05x2 - w zestawieniu drzwi D7 aluminiowe EI30 - 2szt, drzwi D1' płytowe -1szt

poz 5.64 d.5 nie jest możliwe uzyskanie współczynnika przenikania ciepła w oknach ppoż. o odporności ogniowej EI60 poniżej 1,2 dla takiej wielkości okna, dodatkowo w przedmiarze 6 szt okien w zestawieniu 3szt.

Proszę o pomoc w dopasowaniu odpowiednich drzwi do odpowiednich pozycji przedmiarowych oraz informację co z resztą drzwi nie uwzględnionych w przedmiarze czy też należy je wycenić? Jeżeli tak proszę o dopisanie odpowiednich pozycji przedmiarowych.

Odpowiedź

Proszę wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić udzielone odpowiedzi na pytania podczas sporządzania  i składania oferty.

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybińśki

16 czerwca 2020