BI.I.271.5.2020 Informacja z otwarcia ofert na zadanie:

„Prace remontowo-adaptacyjne w pomieszczeniach byłej szkoły w Radomyślu Wielkim”

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Prace remontowo-adaptacyjne w pomieszczeniach byłej szkoły w Radomyślu Wielkim”

Zgodnie z art. 86 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) podaję informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 19.06.2020 r. o godz. 10:15.

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zadania wynosi: 250.000,00 zł brutto.

Zestawienie Firm, które złożyły oferty, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi za wady i warunków płatności.

Nr

oferty

Nazwa i adres oferenta:

Cena oferty brutto:

Termin wykonania zamówienia:

 

Okres gwarancji:

Warunki płatności:

1

 

M-BUD Monika Duda

33-152 Pogórska Wola 37c

292.347,27 zł

15.09.2020 r.

72 miesiące

30 dni

2

TERMOBUD A.J. KOWAL sp.j.

39-300 Mielec, ul. Korczaka 19

334.554,23 zł

15.09.2020 r.

72 miesiące

30 dni

3

Zakład Remontowo- Budowlany „MALBUD”  Józef Dolot,

39-300 Mielec, ul. Sękowskiego 4a/3

311.528,18 zł

15.09.2020 r.

72 miesiące

30 dni

4

Zakład Budowlano- Handlowo- Produkcyjny BRONBUD

Podleszany 310, 39-300 Mielec

284.458,18 zł

15.09.2020 r.

72 miesiące

30 dni

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jarosław Godek

19 czerwca 2020