BI.I.271.PP.14.2020 Zapytanie ofertowe na zadanie:

„Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Radomyśl Wielki na lata 2021–2030”

ZAPROSZENIE

DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W ZAMÓWIENIU

PONIŻEJ 30 000 EURO

 

                Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

  1. „Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Radomyśl Wielki na lata 2021–2030”
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  1. Termin realizacji zamówienia: do 10 grudnia 2020 r.
  2. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki, (sekretariat), w terminie do dnia 10 lipca 2020 r. do godz. 10:00 (decyduje data złożenia oferty w siedzibie Urzędu).

Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.30. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert e-mailem, faksem.

Otwarcie ofert odbędzie się 10 lipca 2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, sala narad.

      3. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od terminu składania ofert.

      4. Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

      5. Dokumenty i oświadczenia, które oferent winien załączyć do składanej oferty:

Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

      6. Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

Zgodnie ze wzorem umowy załączonym do SIWZ

      7. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:

Maria Należna tel. 14 6807056, e-mail. sekretariat@radomyslwielki.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30.

      8. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej gminy      www.radomyslwielki.pl w zakładce zamówienia publiczne.

 

Do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

2 lipca 2020