BI.I.271.5.2020 Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie:

„Prace remontowo-adaptacyjne w pomieszczeniach byłej szkoły w Radomyślu Wielkim”

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Prace remontowo-adaptacyjne w pomieszczeniach byłej szkoły w Radomyślu Wielkim” wybrano jako najkorzystniejszą – ofertę nr 4 złożoną przez: 

Zakład Budowlano- Handlowo- Produkcyjny BRONBUD- Ryś Bronisław-  Podleszany 310, 39-300 Mielec -  284.459,39 zł brutto

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Prace remontowo-adaptacyjne w pomieszczeniach byłej szkoły w Radomyślu Wielkim” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. art. 10 ust. 1 Pzp.  Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie przyjętych kryteriów: ceny (60%) oraz gwarancji i rękojmi za wady (40%).

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło cztery oferty złożone przez:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy:

punktacja- kryterium cena

punktacja - kryterium gwarancja

łączna liczba punktów

1

 

M-BUD Monika Duda

33-152 Pogórska Wola 37c

58,38

40,00

98,38

2

 

TERMOBUD A.J. KOWAL sp.j.

39-300 Mielec, ul. Korczaka 19

51,01

40,00

91,01

3

 

Zakład Remontowo- Budowlany „MALBUD” 

Józef Dolot, 39-300 Mielec, ul. Sękowskiego 4a/3

 

 

Oferta odrzucona

4

Zakład Budowlano- Handlowo- Produkcyjny BRONBUD- Ryś Bronisław

Podleszany 310, 39-300 Mielec

60,00

40,00

100,00

 

Wybrany Wykonawca- Zakład Budowlano- Handlowo- Produkcyjny BRONBUD- Ryś Bronisław- Podleszany 310, 39-300 Mielec - spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez Zamawiającego i otrzymał maksymalną liczbę punktów.

 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj. przesłano faksem lub e-mailem).

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

9 lipca 2020