BI.I.271.7.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie:

„Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych położonych w miejscowości Janowiec, Żarówka, Dulcza Wielka, Pień, Radomyśl Wielki, Partynia, Zgórsko, Podborze, Dąbie, Ruda”

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych położonych w miejscowości Janowiec, Żarówka, Dulcza Wielka, Pień, Radomyśl Wielki, Partynia, Zgórsko, Podborze, Dąbie, Ruda”

wybrano jako najkorzystniejszą – ofertę nr 4 złożoną przez:

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów sp. z o.o.   35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6 -  849.950,48 zł brutto

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych położonych w miejscowości Janowiec, Żarówka, Dulcza Wielka, Pień, Radomyśl Wielki, Partynia, Zgórsko, Podborze, Dąbie, Ruda” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. art. 10 ust. 1 Pzp.  Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie przyjętych kryteriów: ceny (60%) oraz gwarancji i rękojmi za wady (40%).

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło sześć ofert złożonych przez:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy:

punktacja- kryterium cena

punktacja - kryterium gwarancja

łączna liczba punktów

1

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.

w Mielcu, 39-300 Mielec ul. Korczaka 6a

52,29

40,00

92,29

2

 

Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe S.A.

39-200 Dębica, ul. Drogowców 1

57,75

40,00

97,75

3

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów sp. z o.o. 28-200 Staszów, ul. Rakowska 40

47,86

40,00

87,86

4

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów sp. z o.o.   35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6

60,00

40,00

100,00

5

COLAS Polska Sp. z o.o.

62-070 Palędzie, ul. Nowa 49

47,42

40,00

87,42

6

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas  Piaseczno 44, 27-670 Łoniów

53,31

40,00

83,31

Wybrany Wykonawca- Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów sp. z o.o.   35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6- spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymał maksymalną liczbę punktów.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj. przesłano faksem lub e-mailem).

 

Kierownik Zamawiającego

Józef Rybiński

6 sierpnia 2020