BI.I.271.10.2020 Zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu na zadanie:

„Budowa zaplecza z przeznaczeniem do rekreacji i wypoczynku w Rudzie”

 

Zmiana zapisów treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zw. dalej ustawą PZP, Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), która prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP dnia 07.08.2020 r. pod numerem: 540147094-N-2020

I. Zmiana treści pkt 3.2 SIWZ Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców

W SIWZ jest:

Zamówienie obejmuje wykonanie budynku parterowego przeznaczonego na potrzeby socjalne i magazynowe dla sportowców przy istniejącym stadionie piłki nożnej w miejscowości Ruda. W budynku będą między innymi znajdować się pomieszczenia: szatni, pryszniców, WC i gospodarcze służące zabezpieczeniu potrzeb piłkarzy rozgrywających mecze na istniejącym stadionie piłki nożnej w Rudzie.

Zakres robót obejmuje m. in.: roboty ziemne, fundamentowe, murowe, wykonanie posadzek, stropów, konstrukcję dachu, elewację, instalacje elektryczne, wod. Kan., wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

W SIWZ powinno być:

Zamówienie obejmuje budowę murowanego budynku, przy istniejącym stadionie piłki nożnej w miejscowości Ruda, który będzie pełnił m.in. funkcję świetlicy, miejsca spotkań i gier, a także szatni i magazynu. Obiekt będzie stanowił miejsce do spotkań, gier planszowych, gry w tenisa stołowego, w piłkarzyki itp. Bazując również na lokalnym potencjale organizowane tam będą dożynki wiejskie, zawody, pikniki rodzinne itp.. Obiekt będzie miał charakter ogólnodostępny.

Zakres robót obejmuje m.in.: wykonanie robót ziemnych i fundamentowych, murowych, wykonania stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek, stropu, konstrukcji dachowej, elewacji, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Pozostałe zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński

 

7 sierpnia 2020