BI.I.271.10.2020 Odpowiedzi na zapytania do przetargu na zadanie:

„Budowa zaplecza z przeznaczeniem do rekreacji i wypoczynku w Rudzie”

 

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Pytanie 1

Proszę o informację czy ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym przedmiarem, czy wykonawca musi w ramach przedstawionego przedmiaru przewidzieć i wycenić wszystkie roboty konieczne do wykonania zamówienia. W przedmiarze zostało pominięte dużo pozycji np. związanych z wykonaniem wykopów, wywozem gruntu, wyrównaniem terenu, wykonaniem opaski wokół budynku, wykonaniem schodów.

Odpowiedź

Wycenić zgodnie z przedmiarem robót

 

Pytanie 2

Brak dokumentacji dotyczącej wykonania przyłącza wodociągowego - proszę o uzupełnienie lub informację, że zakres ten jest wyłączony z zamówienia.

Odpowiedź

Zakres wyłączony z zamówienia.

 

Pytanie 3

Brak dokumentacji branży elektrycznej obejmującej instalacje wewnętrzne oraz przyłącze od punktu pomiarowego do budynku, proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź

Inwestor nie posiada projektu- wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

 

Pytanie 4

Proszę o informację czy zamawiający posiada ważne pozwolenie na budowę dla budynku będącego przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający posiada ważne pozwolenie na budowę.

 

Pytanie 5

Dokumentacja projektowa oraz przedmiar nie uwzględnia wykonania instalacji centralnego ogrzewania, proszę o informację czy instalacja ta jest wyłączona z zakresu przetargu lub uzupełnienie projektu oraz przedmiaru.

Odpowiedź

Zakres wyłączony z zamówienia.

 

Pytanie 6

Proszę o informację czy w przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarem do wyceny należy przyjmować wyłącznie zapisy z opisu pozycji przedmiarowych czy należy je wyceniać zgodnie z dokumentacją projektową.

Odpowiedź

Wyceniać zgodnie z przedmiarem robót.

 

Pytanie 7

Obmiar pozycji 1.6.8 wynosi 0, proszę o poprawienie obmiaru.

Odpowiedź

Pozycję 1.6.8 – „Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm  parapety zewnętrzne- analogia blacha powlekana kolorze grafitowym mat” - proszę wycenić 25 m2.

 

Pytanie 8

Proszę o wyjaśnienie czy pozycja 1.5.4 jest prawidłowa czy została powtórzona i nie należy jej wyceniać.

Odpowiedź

Pozycja 1.5.4 jest prawidłowa i należy ją wycenić.

 

Pytanie 9

Proszę o podanie dla jakich współczynników przenikania ciepła należy dobrać stolarkę okienną oraz drzwiową. Proszę o informację z czego ma być wykonana stolarka drzwiowa.

Odpowiedź

Współczynnik K 1,1 w (m2.K)

Stolarka drzwiowa wewnętrzna płytowa, zewnętrzna aluminiowa jak w przedmiarze robót.

Zamawiający załącza poprawiony przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić udzielone odpowiedzi na pytania podczas sporządzania i składania oferty.

Do pobrania:

Treść pytań i odpowiedzi

Przedmiar robót - poprawiony

Kosztorys ofertowy - poprawiony

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński

 

13 sierpnia 2020