BI.I.271.10.2020 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Budowa zaplecza z przeznaczeniem do rekreacji i wypoczynku w Rudzie”.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu przetargu nieograniczonego

 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa zaplecza z przeznaczeniem do rekreacji i wypoczynku w Rudzie”.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:

Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 329.071,67 zł brutto. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę w wysokości 325.000,00 zł brutto. Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką Zamawiający zabezpieczył w budżecie na przedmiotowe zadanie.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia.

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński

20 sierpnia 2020