BI.I.271.6.2020 Informacja z otwarcia ofert na zadanie:

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu”

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu”.

 

Zgodnie z art. 86 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 21.08.2020 r. o godz. 11:00.

 

Do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jarosław Godek

21 sierpnia 2020