BI.I.271.9.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie:

„Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021”

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021” wybrano najkorzystniejszą ofertę.

UZASADNIENIE 

I.                    Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. art. 10 ust. 1 P.z.p. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie przyjętych kryteriów: ceny – 60% oraz „czasu podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii” -40%.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło trzy oferty złożone przez:

 

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:

Punktacja – kryterium cena

Punktacja – kryterium czas podstawienia pojazdu zastępczego

Łączna liczba punktów

 

1

Transport Osobowy Marian Wolak Dulcza Wielka ul. Ks. Kalinowskiego 121 39-312 Żarówka

55,32

40

95,32

2

MAT BUS Michał Warzecha

28-400 Pińczów, Bogucice II  Szosa 25a

 

 

Oferta odrzucona

3

ALFA BUS sp. z o.o.

25-516 Kielce, ul. Kolberga 9

60,00

40

100,00

Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: ALFA BUS sp. z o.o. 25-516 Kielce, ul. Kolberga 9. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała maksymalną liczbę punktów.

II.                  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp), ponieważ wpłynęła jedna oferta. Zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj. przesłano faksem lub e-mailem).

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński

24 sierpnia 2020