BI.I.271.8.2020 Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze oferty na zadanie:

„Dowóz uczniów z miejscowości Pień i Partynia-Schabowiec do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Partyni oraz innych wyjazdów związanych z realizacją zadań szkolnych w roku szkolnym 2020/2021”

SPROSTOWANIE

do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W opublikowanym w dniu 24.08.2020 r. zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dowóz uczniów z miejscowości Pień i Partynia-Schabowiec do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Partyni oraz innych wyjazdów związanych z realizacją zadań szkolnych w roku szkolnym 2020/2021” Zamawiający zamieścił błędną informację o terminie podpisania umowy.

Poniżej Zamawiający zamieszcza poprawną treść:

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj. przesłano faksem lub e-mailem).

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński

25 sierpnia 2020