BI.I.271.11.2020 Odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa energii elektrycznej dla Mieleckiej Grupy Zakupowej”

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Do pobrania:

Treść pytań i odpowiedzi do treści SIWZ

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński

31 sierpnia 2020