BI.I.271.11.2020 Informacja z otwarcia ofert na zadanie:

„Dostawa energii elektrycznej dla Mieleckiej Grupy Zakupowej”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP, w związku z dokonaniem czynności otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zadanie pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla Mieleckiej Grupy Zakupowej”, Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

11 września 2020