BI.I.271/PP/20/2020 Zapytanie ofertowe na:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu "Budowa zaplecza z przeznaczeniem do rekreacji i wypoczynku”

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO

 

1) Przedmiot zamówienia:

 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu  " Budowa zaplecza z przeznaczeniem do rekreacji i wypoczynku”. 

 

2) Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Radomyśl Wielki

39-310 Radomyśl Wielki Rynek 32

www.radomyslwielki.pl

inwestycje@radomyslwielki.pl

Godz. urzędowania od 7.30 do 15.30

3 ) Określenie sposobu uzyskania informacji dot. przetargu:

Informację dotyczącą zamówienia można odebrać  bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub otrzymać  pocztą elektroniczną po uprzednim zamówieniu.                  

4) Opis przedmiotu  zamówienia z podaniem informacji o  możliwości składania ofert  

- roboty ziemne

- roboty fundamentowe

- roboty murowe

- roboty instalacyjne

- roboty wykończeniowe

Wartość robót zgodnie z kosztorysem Inwestorskim:   319.892,97zł.brutto

O udzielenie zamówienia modą ubiegać się podmioty które dysponują n.w. osobami posiadającymi:

-    uprawnienia do nadzorowania budowy w zakresie konstrukcyjno - budowlanym, posiadający min. 3 lata doświadczenia.

-    uprawnienia do nadzorowania robót instalacyjno inżynieryjnych w zakresie instalacji elektrycznych sieci i instalacji, posiadający min. 3 lata doświadczenia.

-    uprawnienia do nadzorowania robót instalacyjno- inżynieryjnych w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, posiadający min. 3 lata doświadczenia.

UWAGA!

       Ilość lat doświadczeń należy liczyć od daty wystawienia uprawnień o wymaganej specjalności.

       Inspektor nadzoru  musi być członkiem odpowiedniej terytorialnie Okręgowej Izby Inżynierów

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:                                               

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych                                                 

6) Termin wykonania zamówienia  wymagany do 2021-04-30 r.

7) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

      Cena   -  waga 100 %           

8) Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Miejski Radomyśl Wielki

39-310 Radomyśl Wielki Rynek 32 pokój nr 2  

do dnia 2020 -10-05 do godz. 10: 00

9) Otwarcie  ofert nastąpi w budynku Urzędu Miejskiego Radomyśl Wielki, adres jak wyżej,

pok. nr 2 w dniu 2020-10-05 o godz. 10:15

10) Termin związania ofertą:

- okres 30 dni od  upływu terminu do składania ofert.

11) Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z  wykonawcami są:

Wiesław Kapustka – kierownik Referatu Inwestycji UM - tel. nr (014) 6819831

Joanna Kulpa  – inspektor w Referacie  Inwestycji UM - tel. nr (014) 6819831

12) Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.  

Przedmiotowe zamówienie współfinansowane będzie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński

23 września 2020