BI.I.271.6.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie:

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu”

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1893) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu” wybrano najkorzystniejszą ofertę.

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. art. 10 ust. 1 Pzp.  Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie przyjętych kryteriów: ceny (60%) oraz terminu uruchomienia kredytu (40%).

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty złożone przez:

Nr

oferty

Nazwa i adres oferenta:

Punktacja- kryterium cena oferty

Punktacja- Kryterium termin uruchomienia kredytu

Łączna liczba punktów

1

 

Bank Spółdzielczy w Radomyślu Wielkim

ul. Krótka 2, 39-310 Radomyśl Wielki

60,00

40,00

100,00

2

Bank Spółdzielczy w Gliwicach

ul. Dworcowa 41, 44-100 Gliwice

56,25

40,00

96,25

3

Bank Gospodarstwa Krajowego

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

55,00

40,00

95,00

 

Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Bank Spółdzielczy w Radomyślu Wielkim ul. Krótka 2, 39-310 Radomyśl Wielki. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała maksymalną liczbę punktów.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński

25 września 2020