BI.I.271.11.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie:

„Dostawa energii elektrycznej dla Mieleckiej Grupy Zakupowej”

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zw. dalej „ustawą PZP”, zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Dostawa energii elektrycznej dla Mieleckiej Grupy Zakupowej”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

PGE Obrót S.A.

ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

  1. Wykonawca PGE Obrót S.A. złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu oraz uzyskał 100,00 punktów w ramach kryteriów oceny ofert. Oferta Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
  2. Poniżej wskazane zostały informacje, w zakresie określonym w art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto w PLN

Otrzymana liczba punktów w kryterium „cena” (waga 100%)

Łączna liczba punktów

1

PGE Obrót S.A.

ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

19 122 145,92

100,00

100,00

 

3. Informuję ponadto, iż w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszczono i nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński

2 października 2020