BI.I.271.13.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie:

„Budowa zaplecza z przeznaczeniem do rekreacji i wypoczynku w Rudzie”

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa zaplecza z przeznaczeniem do rekreacji i wypoczynku w Rudzie” wybrano jako najkorzystniejszą – ofertę nr 5 złożoną przez:

Zakład Remontowo- Budowlany Roman Olszowy ul. Szkolna 55, 36-147 Kosowy -  304.774,33 zł brutto

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Budowa zaplecza z przeznaczeniem do rekreacji i wypoczynku w Rudzie”  w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. art. 10 ust. 1 Pzp.  Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie przyjętych kryteriów: ceny (60%) oraz gwarancji i rękojmi za wady (40%).

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło siedem ofert złożonych przez:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy:

Punktacja- kryterium cena

Punktacja - kryterium gwarancja

Łączna liczba punktów

1

 

M-BUD Monika Duda

33-152 Podgórska Wola 37C

56,63

40,00

96,63

2

 

KAZBUT” Kasprzak Mariusz

Trzciana 477, 39-304 Czermin

48,35

40,00

88,35

3

 

DOMI BUD Dominik Dorociak

Jaślany 40A, 39-332 Tuszów Narodowy

56,40

40,00

96,40

4

Firma Budowlana MAZUR Władysław Mazur

39-300 Mielec Rzędzianowice 300

-----

-----

Oferta odrzucona

5

Zakład Remontowo- Budowlany Roman Olszowy

ul. Szkolna 55, 36-147 Kosowy

60,00

40,00

100,00

6

Zakład Remontowo- Budowlany „MALBUD”

Józef Dolot  39-300 Mielec ul. Sękowskiego 4a/3

59,76

40,00

99,76

7

ART-BUD Arkadiusz Nowak

Kolbuszowa Górna 44, 36-100 Kolbuszowa

-----

-----

Oferta odrzucona

 

Wybrany Wykonawca- Zakład Remontowo- Budowlany Roman Olszowy ul. Szkolna 55, 36-147 Kosowy - spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez Zamawiającego i otrzymał maksymalną liczbę punktów.

                Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj. przesłano faksem lub e-mailem).

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński

6 października 2020