BI.I.271.15.2020 Zmiana treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na zadanie:

„Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Radomyśl Wielki”

Zmiana zapisów treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zw. dalej ustawą PZP, Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

 

Do pobrania:

Zmiana treści SIWZ

Formularz ofertowy po zmianach

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński

11 stycznia 2021