Informacja z otwarcia ofert na zadanie:

“Załadunek, transport i utylizację materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Radomyśl Wielki w 2021 roku”

URZĄD MIEJSKI

w Radomyślu Wielki

Rynek 32

39-310 Radomyślu Wielkim                                                                                                  

Radomyśl Wielki dn. 19-02-2021r.

OŚiGK.I.271.2.2021

Wybór oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie zapytania ofertowego o wartości równej lub przekraczającej 30.000 zł netto na:

“Załadunek, transport i utylizację materiałów zawierających azbest z terenu

     Gminy Radomyśl Wielki w 2021 roku”

Do upływu terminu składania ofert tj. do dn. 15-02-2021r. do godz. 1530 wpłynęły poniższe oferty:

Nr oferty

Nazwa firmy i adres

Cena brutto załadunku, transportu i utylizacji

1 tony azbestu

1

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.,

Dobrów 8, 28-142 Tuczępy

477,36

2

PHUP „EURO-GAZ” Sp. J., Zgórsko ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny

518,40

3

Logistyka Odpadów Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 29,

40-085 Katowice

561,60

4

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.,

ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

540,00

W wyniku analizy ofert wybrano Wykonawcę (podać nazwę, adres wykonawcy oraz cenę brutto zamówienia):

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy – cena brutto 477,36  zł za załadunek, transport oraz utylizacje 1 tony wyrobów zawierających azbest.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie przyjętego kryterium ceny.

Wykonawca Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.,

Dobrów 8, 28-142 Tuczępy, zaoferowała najkorzystniejszą cenę za utylizacje 1 tony azbestu. Ponadto posiada odpowiednie zezwolenia, własne składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Kwota jaką Zamawiający zabezpieczył w budżecie na w/w zadanie wynosi: 60 000,00 zł brutto.

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

 

 

 

 

 

19 lutego 2021