BI.I.271.15.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

„Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Radomyśl Wielki”

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

                Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Radomyśl Wielki” wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę złożoną przez

Konsorcjum firm:

Lider: FCC Tarnobrzeg sp. z o.o ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg

Członek Konsorcjum:  Conteko Sp. z o.o. ul. Woleńska 15, 33-130 Radłów

 

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Radomyśl Wielki” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39  w zw. art. 10 ust. 1 Pzp.  Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie przyjętych kryteriów: cena (100%).

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła trzy  oferty złożone przez:

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:

Punktacja- kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

Konsorcjum firm:

Lider: FCC Tarnobrzeg sp. z o.o.  ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg

- Członek Konsorcjum:  Conteko Sp. z o.o. ul. Woleńska 15, 33-130 Radłów

100,00

100,00

2

 

 

 

 

Konsorcjum firm:

Lider: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

ul. Wolności 44, 39-300 Mielec

Partnerzy:

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o.

ul. Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa;

- Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o. o.

ul. Wolności 171, 39 – 300 Mielec;

- Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.

Paszczyna 62b, 39-207 Brzeźnica;

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe „ZAGRODA” Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 38b, 38-100 Strzyżów

95,19

95,19

3

DEZAKO Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 30, 39-200 Dębica

97,50

97,50

 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp). Zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj. przesłano e-mailem).

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński 

25 lutego 2021