BI.I.271.1.2021 Odpowiedzi na pytania do treści SWZ na zadanie:

„Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych położonych w miejscowości Janowiec, Żarówka, Dulcza Wielka, Dulcza Mała, Radomyśl Wielki, Partynia, Zgórsko, Ruda, Podborze, Dąbrówka Wisłocka”

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji warunków zamówienia.

Odpowiedzi na pytania

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Józef Rybiński

3 marca 2021