BI.I.271.1.2021 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

„Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych położonych w miejscowości Janowiec, Żarówka, Dulcza Wielka, Dulcza Mała, Radomyśl Wielki, Partynia, Zgórsko, Ruda, Podborze, Dąbrówka Wisłocka”.

INFORMACJA

o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na: „Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych  położonych  w miejscowości Janowiec, Żarówka, Dulcza Wielka, Dulcza Mała, Radomyśl Wielki, Partynia, Zgórsko, Ruda, Podborze, Dąbrówka Wisłocka”.

 

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości:  1.118.513,00 zł brutto.

 

Przewodniczący komisji przetargowej

Jarosław Godek

8 marca 2021