BI.I.271.8.2021 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Zmiana treści SWZ oraz odpowiedzi na pytania do zadania:

„Przebudowa budynku SUW Jamy polegająca na rozbudowie technologii uzdatniania wody, w tym wykonanie elementów konstrukcyjnych”
16 sierpnia 2021