BI.I.271.8.2021 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania:

„Przebudowa budynku SUW Jamy polegająca na rozbudowie technologii uzdatniania wody, w tym wykonanie elementów konstrukcyjnych”.
26 sierpnia 2021